วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวสลา 10.30 น. มลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาคจากบริษัท วังเด็กทอยส์แลนด์ กรุ๊ป จำกัด โดย คุณยุทธพงษ์ - คุณรัศมี เลิศวิโรจน์กุล และครอบครัว จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อร่วมสมทบทุทรัพย์ในการก่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) โดยมีคุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธี ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ