Pin It

     วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลาประมาณ 11.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดยเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่มอบโลงศพ (บริจาค) แก่วัดในพื้นที่ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 21 แห่ง ได้แก่ วัดท่าตาอยู่, วัดปางมะค่า, วัดสีราวนาราม, วัดคลองใหม่พัฒนา, วัดโอ่งทาน, วัดบ่อค่ำ, วัดหมอตาเหลือง, วัดปากดง, วัดหนองปิง, วัดห้วยแก้ว, วัดช่องลม, วัดแสงธรรม, วัดโขงคู่, วัดบ้านไร่ดอนแตง, วัดประสานวิธี, วัดบางแก้ว, วัดโบสถ์สามัคคี, วัดโบราณธรรม, วัดวังล้อม, วัดวังน้ำพุ และวัดรังแถว รวมทั้งสิ้นจำนวน 400 ใบ คิดเป็นมูลค่า 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมี เจ้าอาวาสวัด และผู้แทนของวัด ร่วมในพิธี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All