Pin It

   วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดยเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้

   เวลา 09.00 น. ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ -- หมู่ 7 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 1 คน มอบเงินสด จำนวน 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,500 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณศุราลัย จินตะชิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี พร้อมด้วยคุณปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมในพิธีมอบ
   เวลา 11.00 น. ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ -- หมู่ 5 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณสุชาติ ศิลปหัสดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น และ เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมในพิธีมอบ รวมเป็นเงินที่ใช้ในการสงเคราะห์ทั้งสิ้น จำนวน 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All