Pin It

    วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดยเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 3 ราย ตามรายละเอียด ดังนี้
    รายที่ 1 บริเวณหมู่ 2 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีผู้ประสบภัย จำนวน 4 ครอบครัว รวม 6 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 2 ชุด ชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,500 บาท พร้อมมอบเงินค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย รายละ 20,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 84,500 บาท (แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณบุญชู อำภา รองนายกเทศมนตรีตำบลทัพทัน รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลทัพทัน พร้อมด้วยคุณภรภาดา มาลัยมาตย์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี และคุณปฏิภาณ วงศ์กาญจนา นายกสมาคมพาณิชย์อุทัยธานีร่วมในพิธีมอบฯ
    รายที่ 2 บริเวณหมู่ 10 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว 1 คน มอบเงินสด จำนวน 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,500 บาท รวมคิดเป็นมูลค่า 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณพรนพฎล กล้ากสิกิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่ พร้อมด้วยคุณภรภาดา มาลัยมาตย์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี และคุณปฏิภาณ วงศ์กาญจนา นายกสมาคมพาณิชย์อุทัยธานีร่วมในพิธีมอบฯ
    รายที่ 3 บริเวณหมู่ 1 ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว 1 คน มอบเงินสด จำนวน 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,500 บาท รวมคิดเป็นมูลค่า 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณประสาร วิมลมุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง พร้อมด้วยคุณภรภาดา มาลัยมาตย์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี และคุณปฏิภาณ วงศ์กาญจนา นายกสมาคมพาณิชย์อุทัยธานีร่วมในพิธีมอบฯ
 
รวมดำเนินการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินค่าฌาปนกิจศพ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 93,500 บาท (เก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All