Pin It

   วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม นำอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เข้าฝึกอบรมใน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการกู้ภัยเบื้องต้น (Basic Rescue Course - BRC) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมฐานฝึกตามสถานีต่างๆ อาทิ สถานีดับเพลิงนอกอาคาร สถานีฝึกกู้ภัยบนถนน สถานีกู้ภัยที่สูง ฯลฯ เพื่อเป็นการทบทวนและฝึกความชำนาญให้แก่อาสาสมัคร ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ให้ถูกต้อง ถูกวิธี โดยมี วิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ฝึกอบรมฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรม อปพร.ชัยนาท

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All