ที่ 4 สิงหาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณสุรพงษ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก และคุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฎิคม ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน โดยคุณนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมในพิธีมอบวัสดุอุกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 12 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 162,540 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยมีคุณสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยคุณคำปัน โรจน์มณีบรรพต กรรมการมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอน ร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดงบประมาณดำเนินการเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพมอบให้แก่ครัวเรือนยากจน ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยเมื่อช่วงต้นปี 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิฯได้มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพในภาคเหนือไปแล้ว 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร อุตรดิตถ์ กำแพงเพชรเพชรบูรณ์ ตาก ลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย
   และในวันนี้ (4 สิงหาคม 2565) จะเป็นการมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (จังหวัดที่ 17 ของทางภาคเหนือ) รวม 17 จังหวัด จำนวน 210 ครัวเรือน มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพทั้งสิ้น จำนวน 3,153,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง หวังว่าการประสานความร่วมมือในโครงการแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการนี้ จะช่วยพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ให้กับครัวเรือนยากจนให้มีความรู้ มีทักษะ และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ ก็เพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
 
    ในโอกาสนี้ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน โดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมแพทย์อาสาฯ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจวัดสายตาพร้อมแจกจ่ายแว่นตาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี ผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 251 คน และผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 443 คน
297475481.jpg 297536752.jpg 297539093.jpg

297543461.jpg 297554183.jpg 297584689.jpg

297589247.jpg 297591173.jpg 297592546.jpg

297593913.jpg 297600932.jpg 297610042.jpg

297623257.jpg 297623258.jpg 297626131.jpg

297647955.jpg 297654258.jpg 297656681.jpg

297663426.jpg 297665504.jpg 297670444.jpg

297674784.jpg 297676259.jpg 297679395.jpg

297704009.jpg 297708770.jpg 297709480.jpg

297723894.jpg 297725008.jpg 297726383.jpg

297728582.jpg 297729342.jpg 297731488.jpg

297737761.jpg 297742114.jpg 297758986.jpg

297770902.jpg 297779182.jpg 297783438.jpg

29778901.jpg 297791564.jpg 297808246.jpg

297808996.jpg 297827462.jpg 297842328.jpg

297850875.jpg 297879071.jpg 297941279.jpg

297948960.jpg