Pin It

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
   วันนี้ (22 กันยายน 2565) เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ทำพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจน จำนวน 20 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 292,710 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) ภายใต้ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ” ระหว่างมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
โดยมี คุณเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคุณนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และคณะกรรมการมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล ร่วมในพิธีมอบ ณ บริเวณหอประชุมพัฒนานุสรณ์ เทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
    โครงการแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ สนับสนุนอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิฯ ได้จัดงบประมาณดำเนินการเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพมอบให้แก่ครัวเรือนยากจน ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยหวังว่า การประสานความร่วมมือในโครงการแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการนี้ จะช่วยพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ให้กับครัวเรือนยากจน ให้มีความรู้ มีทักษะ และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ ก็เพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All