Pin It

   วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่าสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ได้รับมอบหมายจากคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ให้เป็นตัวแทนในการมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ในโครงการ ส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี (นำร่อง) ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี ให้แก่ กลุ่มสตรีที่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบ จำนวน 3 ราย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 19,709 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าบาทถ้วน) โดยมี คุณอมรรัตน์ ศรีฉ่ำ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี เป็นสักขีพยานในการรับมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All