มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2561  ณ คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาโคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

 

            วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ เป็นประธานในพิธีกล่าวรายงานการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2561 พร้อมด้วยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก, คุณอร่าม เอี่ยมสุรีย์ กรรมการและผู้อำนวยการคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์จีนหัวเฉียว สาขาโคราช, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ, คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ, คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ, คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ , เจ้าหน้าที่บริหาร, พนักงาน และอาสาสมัคร ร่วมในพิธีแจกจ่ายข้าวสาร พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 2,000 ชุด เนื่องในงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2561           โดยมีคุณวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ พร้อมด้วยคุณอนันต์ บูรณะบัญญัติ ประธานกรรมการมูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมในพิธีฯ

ซึ่งในปีนี้มูลนิธิฯ ได้รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกสำหรับใส่เครื่องอุปโภค-บริโภคที่นำมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ณ คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาโคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

            คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวว่า “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศล ตั้งอยู่ที่ถนนพลับพลาไชย กรุงเทพมหานคร ดำเนินงานสังคมสงเคราะห์ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อนมนุษย์ทุกชนชั้น ทุกศาสนา ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ และ ตาย งานบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย, อุทกภัย, อุบัติภัย, ภัยแล้ง, ภัยหนาว มีหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อาสาสมัคร ที่คอยให้การช่วยเหลืออุบัติเหตุต่างๆ มีหน่วยงานในเครือข่าย ประกอบด้วย โรงพยาบาลหัวเฉียว, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว


             การจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ดำเนินงานเป็นประจำทุกปี ปฏิบัติสืบเนื่องมาเป็นเวลาช้านานแล้ว เพราะเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการนำสิ่งของ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง มาเซ่นไหว้ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ และนำมาแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ รวมทั้งมอบให้แก่องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดงานทิ้งกระจาดนี้มูลนิธิฯได้จัดงาน 3 แห่งคือ
1. ที่สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561, 
2. ที่คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาโคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ณ ที่แห่งนี้ ซึ่งจัดเป็นครั้งแรก, 
3. ที่ทำการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561

รวมคิดมูลค่าการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดในปีนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,950,000 บาท (สิบสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)”

           โดยมี คุณวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเปิดงานพิธีฯ พร้อมกล่าวขอบคุณมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ได้ดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จไปด้วยดี รวมถึงขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมสละทรัพย์บริจาคเพื่อบำเพ็ญสาธารณกุศลในครั้งนี้ ขอผลานิสงส์ในการประกอบคุณงามความดี จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข มีสุขภาพดีตลอดไป

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All