Pin It

      วันนี้ (11 ตุลาคม 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บ้านเลขที่ -/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณจินตนา มาเพ็ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนรักษาราชการแทนหัวหน้าปลัด ตำบลบางแก้ว พร้อมด้วยคุณกฤษกร นิธิเรวดีพร ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมในพิธีมอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All