Pin It

   วันนี้ (16 ตุลาคม 2565) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาฯ มอบรถจักรยาน ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 90 คัน และขนาด 24 นิ้ว จำนวน 50 คัน หน้ากากอนามัย 5,000 ชิ้น และแอลกอฮอล์ 10 แกลลอน พร้อมมอบค่าพาหนะแก่โรงเรียน 10 แห่งๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 253,542 บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) โดยมี คุณมนสินีย์ วัฒนกุลขัย ประธานมูลนิธิประสาทบุญสถาน และคณะกรรมการ ร่วมในพิธี ณ บริเวณมูลนิธิประสาทบุญสถาน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
.
จากนั้นเดินทางไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ เวลา 15.30 น. มอบรถจักรยาน ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 95 คัน และขนาด 24 นิ้ว จำนวน 65 คัน หน้ากากอนามัย 5,000 ชิ้น แอลกอฮอล์ 10 แกลอน และค่าพาหนะแก่โรงเรียน 10 แห่งๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 286,230.50 บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบบาทห้าสิบสตางค์) โดยมี คุณจันทร์แรม สิริ และคณะกรรมการสมาคมพาณิชย์พ้งไล้จับซาเซียวเกาะเพชรบูรณ์ ร่วมในพิธี ณ บริเวณสมาคมพาณิชย์พ้งไล้จับซาเซียวเกาะเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All