Pin It

   วันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ทำพิธีมอบรถจักรยาน ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 70 คัน รถจักรยาน ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 30 คัน หน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น และแอลกอฮอล์ จำนวน 5 แกลลอน และค่าพาหนะเดินทาง ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ รวม 5 แห่ง คิดเป็นมูลค่า 174,867.50 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) โดยมี คุณดารณี สัมพันธ์ศิริกุล ประธานมูลนิธิจีตี่เกาะอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน ร่วมในพิธีมอบ ณ มูลนิธิจีตี่เกาะอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All