Pin It

   วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2565) เวลา 14.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ และคุณวินน์ วาทิต โสภา อาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (ศิลปิน 181) ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นำโดย คุณวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ทำพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ (จังหวัดที่ 2 ของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 17 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 246,410 บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วยผู้แทนจากมูลนิธิสว่างจรรยาธรรมบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนราชการ ร่วมในพิธี ณ บริเวณหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
.
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการสนับสนุนอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งมูลนิธิฯ ได้จัดงบประมาณดำเนินการเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพมอบให้แก่ ครัวเรือนยากจน ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว
.
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง หวังว่า การประสานความร่วมมือในโครงการแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ นี้ จะช่วยพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ให้กับครัวเรือนยากจนให้มีความรู้ มีทักษะ และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All