Pin It

   วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัย นำโดยนายยุทธนา ทาโคตร์ ผู้ควบคุมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ผลัดที่ 1 พร้อมด้วยนายจิรัฐติกร บรรจงกิจ ผู้ควบคุมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ผลัดที่ 2 นำเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย เข้ารับการฝึกอบรมใน "โครงการฝึกอบรมทีมปฏิบัติการฉุกเฉินในพื้นที่เสี่ยงภัย (Hazardous Area Response Team : HART)" หลักสูตร การจัดการอุบัติภัย การกู้ภัยสารเคมีระดับ 2 และระบบการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์อุบัติภัยสารเคมี (ภาคทฤษฎี-ภาคปฏิบัติ) โดยมี วิทยากรจากกรมการแพทย์ทหารอากาศ เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ (กรมการแพทย์ทหารอากาศ) กรุงเทพฯ
   กำหนดการโครงการฝึกอบรมทีมปฏิบัติการฉุกเฉินในพื้นที่เสี่ยงภัย (Hazardous Area Response Team : HART)" หลักสูตร การจัดการอุบัติภัย การกู้ภัยสารเคมีระดับ 2 และระบบการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์อุบัติภัยสารเคมีระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 และ หลักสูตร การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินเชิงยุทธวิธีในสถานการณ์พิเศษ ในระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All