Pin It

    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดย คุณโชติ นรามณฑล ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 309,000 บาท (สามแสนเก้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยมี คุณณรงค์พัฒน์ นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวม ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วยคุณชะแล่ม ทองเกา ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คุณกฤษณะ นาคหมื่นไวย์ ผู้แทนเกษตรอำเภอขุนยวม และผู็แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ บริเวณบ้านประตูเมือง ตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   จากนั้นเวลา 13.30 - 16.30 น. ร่วมกับมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย คุณวิโรจน์ เล็กกิจเจริญชัย รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการฯ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณชำนาญ แซ่เจ้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ
   ณ (จุดที่ 1) จำนวน 150 ชุด มูลค่า 92,700 บาท (เก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านปางอุ้ง
       (จุดที่ 2) จำนวน 70 ชุด มูลค่า 43,260 บาท (สี่หมื่นสามพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) บริเวณวัดนาฮ่อง ตำบลแม่ศึก
และ (จุดที่ 3) จำนวน 140 ชุด มูลค่า 86,520 บาท (แปดหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) บริเวณวัดแม่นาจร ตำบลแม่นาจร

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All