“ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย”มอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายและทุนต่อเนื่องในทุกระดับชั้น ประจำปี 2561

Pin It

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย”มอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายและทุนต่อเนื่องในทุกระดับชั้น ประจำปี 2561

 

             18 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายและทุนต่อเนื่องในทุกระดับชั้น ประจำปี 2561 พร้อมด้วยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการและเลขาธิการ, คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก, คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการ, คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ, คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการ, คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ, คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ และคุณชูเดช เตชะไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการ ร่วมมอบฯ

            โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้าย จำนวน 96 สถาบัน 480 ทุน เป็นเงิน 4,960,000 บาท และทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 50 สถาบัน 100 ทุน เป็นเงิน 1,440,000 บาท รวมจำนวน 146 สถาบัน 580 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,400,000 บาท(หกล้านสี่แสนบาทถ้วน) และมอบเงินค่าพาหนะแก่สถาบันต่างๆ ในส่วนภูมิภาคอีกเป็นเงิน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาท)โดยมีคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมในพิธีมอบฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

 “ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย”มอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายและทุนต่อเนื่องในทุกระดับชั้น ประจำปี 2561

“ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย”มอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายและทุนต่อเนื่องในทุกระดับชั้น ประจำปี 2561

Pin It

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย”มอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายและทุนต่อเนื่องในทุกระดับชั้น ประจำปี 2561

 

             18 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายและทุนต่อเนื่องในทุกระดับชั้น ประจำปี 2561 พร้อมด้วยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการและเลขาธิการ, คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก, คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการ, คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ, คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการ, คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ, คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ และคุณชูเดช เตชะไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการ ร่วมมอบฯ

            โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้าย จำนวน 96 สถาบัน 480 ทุน เป็นเงิน 4,960,000 บาท และทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 50 สถาบัน 100 ทุน เป็นเงิน 1,440,000 บาท รวมจำนวน 146 สถาบัน 580 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,400,000 บาท(หกล้านสี่แสนบาทถ้วน) และมอบเงินค่าพาหนะแก่สถาบันต่างๆ ในส่วนภูมิภาคอีกเป็นเงิน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาท)โดยมีคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมในพิธีมอบฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All