Pin It

        วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 - 15.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล นำโดย คุณวิโรจน์ เล็กกิจเจริญชัย ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม อำเภอจอมทอง และอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ดังรายละเอียด ดังต่อไปนี้
       พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม (จุดที่ 1) จำนวน 190 ชุด มูลค่า 117,420 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบบาท) โดยมี คุณพัทธนันท์ พิทาคำ นายอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยคุณเจตนิภัทร จะริยา นายก อบต.ช่างเคิ้ง ร่วมมอบ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม
 
       (จุดที่ 2) จำนวน 100 ชุด มูลค่า 61,800 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา ร่วมมอบ ณ บริเวณเทศบาลตำบลท่าผา
 
       พื้นที่อำเภอจอมทอง (จุดที่ 3) จำนวน 200 ชุด มูลค่า 123,600 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุรก่อชิ เพ็ชรไพพนาวัลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง ร่วมมอบ บริเวณเทศบาลตำบลหลวง
 
       (จุดที่ 4) จำนวน 150 ชุด มูลค่า 92,700 (เก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณมงคล ยุบยำแสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลแม่สาย ร่วมมอบ ณ บริเวณหอประชุมบ้านแม่สาย ตำบลแม่สาย
 
       และ พื้นที่อำเภอดอยหล่อ (จุดที่ 5) จำนวน 250 ชุด มูลค่า 154,500 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท) โดยมี คุณรัชระ พรหมเสนใจ ผู้ใหญ่บ้าน ณ บริเวณวัดศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All