Pin It

     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 - 16.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล นำโดย คุณวิโรจน์ เล็กกิจเจริญชัย รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่วาง อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
   พื้นที่อำเภอดอยหล่อ (จุดที่ 1) จำนวน 250 ชุด มูลค่า 154,500 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณเจริญ หลุยจำวัน ผู้ใหญ่บ้านยางคราม ร่วมมอบ ณ บริเวณบ้านยางคราม ตำบลยางคราม
   พื้นที่อำเภอแม่วาง (จุดที่ 2) จำนวน 250 ชุด มูลค่า 154,500 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณชุมพล อิ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี้ พร้อมด้วยคุณอุ่นเรือน คำภิโล กำนัน ร่วมมอบ ณ บริเวณบ้านทุ่งปี้ ตำบลทุ่งปี้
  พื้นที่อำเภอแม่ริม (จุดที่ 3) ร่วมกับ มูลนิธิรวมใจอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย คุณบุญรักษ์ ตันตยานุสรณ์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด มูลค่า 123,600 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยมี ร.ต.ต. สุภาพ ยะมะโน นายกเทศบาลตำบลริมเหนือ ร่วมมอบ ณ บริเวณเทศบาลตำบลริมเหนือ
  และ พื้นที่อำเภอแม่แตง (จุดที่ 4) จำนวน 300 ชุด มูลค่า 185,400 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โโยมี คุณ ยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง พร้อมด้วยคุณองอาจ อินทร์ทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง และคุณมะลิลา ดางฤทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมมอบ ณ บริเวณวัดปางเปา ตำจอมแจ้ง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All