Pin It

   เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึีง แผนกฝึกอบรม โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่าบุคคลและฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ ( Basic CPR & AED)" ให้แก่อาสาสมัคร จีนสัมพันธ์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน รวมถึงสามารถให้การปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการใช้เครื่อง AED ในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย โดยมี คุณถาวร พาเชื้อ รักษาการหัวหน้าแผนกฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกฝึกอบรม ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All