"ป่อเต็กตึ๊งมอบทุนการศึกษา(สัญจร) พร้อมมอบศาลาที่พักผู้โดยสารให้ชาวนครศรีธรรมราช "

Pin It

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับ มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง ทำพิธีมอบทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับปีสุดท้าย(ทุนสัญจร)ประจำปี2561 ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊งส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคต เด็กไทย"จำนวน 53 สถาบัน จำนวน 265ทุนพร้อมมอบศาลาที่พักผู้โดยสารจำนวน 3 หลัง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

                วันนี้ (25ก.ย.61) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับ มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการ และประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานสังคมสงเคราะห์, คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการ/เหรัญญิก, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผช.กรรมการ, คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯ และ หน.ผ.สังคมฯ ทำพิธีมอบทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับปีสุดท้าย(ทุนสัญจร)ประจำปี2561 ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊งส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคต เด็กไทย" จำนวน 53 สถาบัน จำนวน 265ทุน ใน 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นครศรีฯ,กระบี่,สุราษฯ,ตรัง,สงขลา,พัทลุง

                พร้อมมอบศาลาที่พักผู้โดยสารจำนวน 3 หลัง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ของจังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นมูลค่าครั้งนี้จำนวนเงิน 2,227,000บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีคุณอุดมพร กาญจน์ หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครศรีฯ และ คุณ ชนะพัฒน์ ศุภธรรมกุล ประธานกรรมการมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง ร่วมในพิธีครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์ มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 

ภาพ : เปิ้ล&ดีส สื่อสารองค์กรป่อเต็กตึ๊ง

"ป่อเต็กตึ๊งมอบทุนการศึกษา(สัญจร) พร้อมมอบศาลาที่พักผู้โดยสารให้ชาวนครศรีธรรมราช "

Pin It

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับ มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง ทำพิธีมอบทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับปีสุดท้าย(ทุนสัญจร)ประจำปี2561 ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊งส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคต เด็กไทย"จำนวน 53 สถาบัน จำนวน 265ทุนพร้อมมอบศาลาที่พักผู้โดยสารจำนวน 3 หลัง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

                วันนี้ (25ก.ย.61) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับ มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการ และประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานสังคมสงเคราะห์, คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการ/เหรัญญิก, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผช.กรรมการ, คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯ และ หน.ผ.สังคมฯ ทำพิธีมอบทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับปีสุดท้าย(ทุนสัญจร)ประจำปี2561 ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊งส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคต เด็กไทย" จำนวน 53 สถาบัน จำนวน 265ทุน ใน 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นครศรีฯ,กระบี่,สุราษฯ,ตรัง,สงขลา,พัทลุง

                พร้อมมอบศาลาที่พักผู้โดยสารจำนวน 3 หลัง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ของจังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นมูลค่าครั้งนี้จำนวนเงิน 2,227,000บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีคุณอุดมพร กาญจน์ หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครศรีฯ และ คุณ ชนะพัฒน์ ศุภธรรมกุล ประธานกรรมการมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง ร่วมในพิธีครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์ มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 

ภาพ : เปิ้ล&ดีส สื่อสารองค์กรป่อเต็กตึ๊ง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All