Pin It

    วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คุณศิริวรรณ โอภาสวงศ์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ และคุณศิริพร โอภาสวงศ์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย นำโดย คุณสมเกียรติ นิมิตรุ่งทวี ประธานมูลนิธิฯ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า โดยแบ่งจุดแจกออกเป็น 2 จุด ได้แก่
จุดที่ 1 บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน ตำบลโป่ง จำนวน 250 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 154,500 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณเชาว์วัฒน์ รัตนการุณจิต ปลัดอำเภอเวียงป่าเป้า ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ
และ จุดที่ 2 บริเวณหอประชุมหมู่บ้าน "บ้านแม่ปูนล่าง" ตำบลเวียง จำนวน 400 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 247,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมี คุณบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอเวียงป่าเป้า ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ
   จากนั้น เวลา 15.00 น. มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 185,400 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีคุณจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอแม่สรวย ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณศาลาหมู่บ้าน บ้านป่าเกี๊ยะ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All