Pin It

    วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คุณศิริวรรณ โอภาสวงศ์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ และคุณศิริพร โอภาสวงศ์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย นำโดย คุณสมเกียรติ นิมิตรุ่งทวี ประธานมูลนิธิฯ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่ลาว โดยแบ่งจุดแจกออกเป็น 2 จุด ดังนี้
.
จุดที่ 1 บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ จำนวน 300 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 185,400 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ นายอำเภอแม่ลาว ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ
.
และ จุดที่ 2 บริเวณโรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ ตำบลแม่กรณ์ จำนวน 300 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 185,400 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณสุวัฒน์ พลนรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ
.
จากนั้น เวลา 14.30 น. ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณกุลสงเคราะห์แม่จัน นำโดย คุณทัศนัย โล้พิรุณ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่จัน โดยมี คุณวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ โดยแบ่งจุดแจกออกเป็น 2 จุด ดังนี้
.
จุดที่ 1 บริเวณศาลาประชาคมบ้านป่าตึง ตำบลป่าตึง จำนวน 200 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 123,600 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
.
และจุดที่ 2 บริเวณวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม ตำบลท่าข้าวเปลือก จำนวน 250 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 154,500 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสีพันห้าร้อยบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All