Pin It

   วันนี้ (12 ธันวาคม 2565) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ศาลเจ้าฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย คุณสุเมธ ตั้งตรงทรัพย์ ประธานศาลเจ้าฝาง พร้อมคณะฯ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอแม่อาย จำนวน 200 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 123,600 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณเทศบาลตำบลแม่อาย
.
จากนั้นเวลา 10.30 น. มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอฝาง จำนวน 400 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 247,200 บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมี คถณฐานิศร์ กลมรัตนา นายกเทศมนตรีเทศบางเวียงฝาง ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณหอประชุมศาลเจ้าฝาง จังหวัดเชียงใหม่
.
และในเวลา 13.00 น. ร่วมกับ คุณคำชิต ประติวนิเทพ รองประธานศาลเจ้าฝาง มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอไชยปราการ จำนวน 200 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 123,600 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณอุทัย ใจคำปัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวฯหอประชุมเทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All