Pin It

    วันนี้ (15 ธันวาคม 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สมาคมพาณิชย์พ้งไล้จับซาเซียวเกาะ จังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย คุณธงชัย กฤตยามงคลชัย รองนายกสมาคมฯ พร้อมคณะ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 309,000 บาท (สามแสนเก้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ จุดที่ 1 บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก จำนวน 250 ชุด และจุดที่ 2 บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก จำนวน 250 ชุด โดยมี คุณชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณชัยสิทธิ์ ชัยสำฤทธิ์ผล ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ คุณปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ คุณชัยอนุชิต ม่วงน้อยเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู คุณสมนึก ศรีอุดกัน กำนันตำบลวังชมภู และคุณปราโมทย์ ปรักครึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ร่วมมอบ
 
และในเวลา 14.00 น. ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 309,000 บาท (สามแสนเก้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ จุดที่ 1 บริเวณวัดประชิตกัลยาณมุณี ตำบลนาแซง จำนวน 250 ชุด และจุดที่ 2 บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลาย จำนวน 250 ชุด โดยมี คุณวาสนา ธีระนิติ รองประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วยคุณศิริพงษ์ วันแต่ง ปลัดอาวุโส คุณทรงวิทย์ โรจน์บุญถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแซง คุณสมยงค์ คำตุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย คุณพรพงศ์ เตชะฤดีวรรณ รองนายกสมาคมพาณิชย์พ้งไล้ฯ พร้อมคณะ ร่วมมอบ
.
รวมมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1,000 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 618,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
.
จากนั้นเวลา 15.30 น. เดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อเตรียมดำเนินการมอบผ้าห่มฯ ในวันพรุ่งนี้ (16 ธ.ค. 65)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All