Pin It

    วันนี้ (16 ธันวาคม 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ มูลนิธิสว่างคีรีธรรม จังหวัดเลย นำโดย คุณพีระพงศ์ จิระวงศ์ประภา ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 800 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 494,400 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ณ บริเวณโรงเรียนบ้านเหล่ากอหก จำนวน 400 ชุด และบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา จำนวน 400 ชุด โดยมี คุณคารม คำพิทูล นายอำเภอนาแห้ว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณปรเมศร์ ยศปัญญา หัวหน้า สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย คุณวรนุช วันทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากอหก และคุณสมจิตร วงศา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา ร่วมมอบ
.
จากนั้น เวลา 14.00 น. ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอด่านซ้าย จำนวน 400 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 247,200 บาท (สองแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณสิริวัฒน์ พินิจพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย คุณจารุชา พรมภักดี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และคุณผดุงศักดิ์ วงษ์หอมทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ร่วมมอบ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัด

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All