Pin It

    วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ มูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถาน จังหวัดหนองคาย นำโดยคุณรุ่งทิวา ทวีพาณิชย์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 185,400 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอรัตนวาปี โดยมีคุณกิตติคุณ บุตรคุณ ปลัดจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณวัชรินทร์ โชติพงษ์ ปลัดอาวุโสอำเภอรัตนวาปี และคุณมานพ สุนันทนาม กำนันตำบลรัตนวาปี ร่วมมอบ ณ บริเวณศาลากลางหมู่บ้านเจริญชัย ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
   และในเวลา 11.00 น. ร่วมกับ สมาคมพ่อค้าไทย-จีน จังหวัดหนองคาย นำโดย คุณสุเทพ บุตรเจริญ นายกสมาคมฯ พร้อมคณะ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 618,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอโพนพิสัย ณ บริเวณวัดอานัติการาม บ้านหาดส่ง ตำบลสร้างนาขาว จำนวน 500 ชุด และ บริเวณวัดเจริญผล บ้านเหล่าเจริญ จำนวน 500 ชุด โดยมี คุณณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณสมพร ศรีดา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดหนองคาย ร่วมมอบ
  จากนั้นเวลา 16.00 น. ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นำโดย คุณสมเกียรติ ตั้งศิริอำนวย ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะพิธี มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 309,000 บาท (สามแสนเก้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอเมืองอุดรธานี โดยมี คุณวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุดรธานี คุณชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว และคุณสุรศักดิ์ สุระวรรณวิจิตร นายกสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีน ร่วมมอบ ณ บริเวณเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All