Pin It

   วันนี้ (19 ธันวาคม พ.ศ. 2565) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นำโดย คุณสมเกียรติ ตั้งศิริอำนวย ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะพิธี มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 309,000 บาท (สามแสนเก้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอหนองหาน โดยมี คุณเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอหนองหาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณอำนวยพร ศรีอ่อนแสง หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สนง.ปภ. จังหวัดอุดรธานี และคุณคำปาย คำแพงราช นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลผักตบ ร่วมมอบ ณ บริเวณเทศบาลตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
.
   จากนั้นเวลา 11.00 น. ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 309,000 บาท (สามแสนเก้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอเพ็ญ พร้อมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผม แจกแว่นสายตา ตรวจโรคทันตกรรม อาทิ ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ แจกไม้เท้าผู้สูงอายุ และจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี คุณนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี คุณสามารถ หมั่นนอก ปลัดจังหวัดอุดรธานี และผู้แทนจากหน่วยงานราชการประจำจังหวัด ร่วมในพิธี ณ บริเวณวักนาทราย ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
.
   และในเวลา 15.00 น. ร่วมกับ มูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นำโดยคุณธีระยุทธ เชาว์จิระกิจ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 618,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอเมือง ณ บริเวณเทศบาลตำบลคำไฮ จำนวน 500 ชุด และ บริเวณมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 500 ชุด โดยมี คุณอนุชา พัสถาน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นปรธานในพิธีมอบ พร้อมด้วยพลตำรวจตรี พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผู็บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดหนองบัวลำภู คุณประยูร อรัญรุจ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และผู้แทนจากหน่วยงานราชการประจำจังหวัด ร่วมในพิธีมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All