Pin It

     วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสาธารณภัย นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ นำโดยคุณ บู้ฮง แซ่อึ้ง พร้อมด้วย มูลนิธิกุศลศรัทธา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำโดย คุณวัฒนา สุรจันทรชาด รองประธานฯ ทำพิธีแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ฯลฯ รวม 250 ชุด มูลค่า 134,250 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ บริเวณ หมู่ 4 ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา และ บริเวณหมู่ 4 บ้านหนองจอก ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน
.
จากนั้นเวลา 13.00 น. ร่วมกับ มูลนิธิใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย คุณวินัย เพชรวิจิตร รองประธานผู้จัดการมูลนิธิฯ ทำพิธีแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ฯลฯ รวม 250 ชุด มูลค่า 134,250 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ในพื้นที่บริวเณวัดโทธรรมวนาราม ตำบลอินคีรี อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
.
และในเวลา 16.00 น. ร่วมกับ พัทลุงการกุศลมูลนิธิ จังหวัดพัทลุง นำโดย นายฐากูร ฉั่ววิเชียร ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณสมยุทธ ตรรกวุฒิพันธุ์ รองประธาน คุณจิรษัตน์ คะภะสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายพัตนาชุมชน ทม.จังหวัดพัทลุง และคุณสฤษพงศ์ เดชเอี่ยม ประธานชุมชนบ้านท่าน้ำหัวนอน ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค รวม 200 ชุด มูลค่า 107,400 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ บริเวณชุมชนบ้านท่าน้ำหัวนอน ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All