Pin It

   วันนี้ (29 ธันวาคม พ.ศ. 2565) เวลา 09.15 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่ คุณพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย กระบอกน้ำ ขนมยูโร่เค้ก นมถั่วเหลือง เจลแอลกอฮอล์ และรองเท้าฟองน้ำ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารที่ประสบภัยหนาว ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยผาก จำนวน 309 ชุด คิดเป็นมูลค่า 79,926 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) และโรงเรียนสินแร่สยาม จำนวน 401 ชุด คิดเป็นมูลค่า 100,574 บาท (หนึ่งแสนห้าร้อยเจ็ดิบสี่บาทถ้วน) โดยมี คุณชัยยงค์ นันทชัยพร ประธานมูลนิธิประชานุกูลราชบุรี พร้อมคณะฯ พร้อมด้วยคุณยอดชาย นุตะโร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผาก และคุณนงค์ลักษณ์ พวงรอด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสินแร่สยาม ร่วมรับมอบ
.
การจัดกิจกรรมแจกผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคในวันนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้คำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร พื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอาการที่หนาวเย็น จึงนำผ้าห่มกันหนาว พร้อมด้วยกระบอกน้ำ ขนมยูโร่เค้ก นมถั่วเหลือง เจลแอลกอฮอล์ และรองเท้าฟองน้ำ มาแจกจ่ายให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยผาก และโรงเรียนสินแร่สยาม รวมทั้งสิ้น จำนวน 710 ชุด คิดเป็นมูลค่า 180,500 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All