Pin It

    มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิสามัคคีการกุศลสงเคราะห์ (เฮี่ยงซิ้งเซี่ยงตึ๊ง) มูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรม (สี่กั๊กเซี่ยงตึ๊ง) มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ (เต่าเต็กเซี่ยงตึ๊ง) และ มูลนิธิศรัทธาสงเคราะห์ (ช่งเต็กเซี่ยงตึ๊ง) จัดเลี้ยงอาหารและมอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ ใน โครงการป่อเต็กตึ๊งจัดเลี้ยงอาหารคนชรา เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2566
   วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึึ๊ง นำโดย คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่จัดเลี้ยงอาหาร พร้อมมอบชุดสิ่งของ ประกอบไปด้วย น้ำส้มชนิดกล่อง จำนวน 1 แพ็ค นมถั่วเหลือง จำนวน 1 แพ็ค ขนม 2 กล่อง บรรจุใส่ถุงผ้าดิบมูลนิธิฯ ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 560 คน ใน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี และผู้สูงอายุ จำนวน 460 คน ใน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
   โดยเมื่อเวลา 10.00 น. คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดเลี้ยงอาหาร พร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 170 คน ใน ศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบางละมุง จังหวัดชลบุรี
   และเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดเลี้ยงอาหารพร้อมมอบชุดสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 600 คน ใน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี และ ผู้สูงอายุ จำนวน 100 คน ใน ศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี
   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ดำเนินงานโครงการป่อเต็กตึ๊งจัดเลี้ยงอาหารคนชราในสถานสงเคราะห์คนชรา เนื่องในเทศกาลตรุษจีนเป็นประจำทุกปี โดยมีมูลนิธิจีน 4 แห่งร่วมดำเนินการด้วย เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียน เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมา 56 ปี
   ในปีนี้ ได้กำหนดการดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารพร้อมมอบสิ่งของให้แก่คนชราในสถานสงเคราะห์ รวม 8 แห่ง จำนวน 2,110 คน โดยแบ่งการปฏิบัติการออกเป็น 2 วัน วันละ 2 สาย ได้แก่ วันที่ 15 ก.พ. และวันที่ 17 ก.พ. (ตามลำดับ)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All