Pin It

   วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย ลงพื้นทีช่วยเหลือผู้ภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ พื้นที่หมู่ 8 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ครอบครัว 1 คน มอบเงินสด จำนวน 3,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท พร้อมมอบเงินค่าฌาปนกิจศพให้ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 24,500 บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณวิษณุ บวรชาติ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน พร้อมด้วยคุณพรรณธิภา บุญพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยจังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ
   จากนั้น เวลา 14.00 น. ลงพื้นที่ 13 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 6 ครอบครัว รวม 30 คน สงเคราะห์เงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 6 ชุด ชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณสุภาพรรณ ทายา หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าโขลง พร้อมด้วยคุณพรรณธิภา บุญพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยจังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ
   รวม 2 จุด เป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 129,500 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All