Pin It

   วันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 10 โรงเรียน 64 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็น ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2) จำนวน 4 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) แก่นักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
.
และทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 44 ทุน ทุนละ 5,000 บาท และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท โดยมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 โรงเรียนเพียงหลวง 11 โรงเรียนบ้านแพะวิทยา โรงเรียนบ้านห้วยโผ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม โรงเรียนสังวาลย์วิทยา และวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
.
พร้อมสนับสนุนเงินค่าพาหนะและอาหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่มแก่ครูและนักเรียนที่เดินทางมารับทุนฯ ในครั้งนี้ รวมมูลค่า 16,500 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All