Pin It

    วันนี้ (12 เมษายน พ.ศ. 2566) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ประกอบด้วย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป แผ่นรองซับ หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ผงซักฟอก ผ้าเช็ดตัว และแป้งเย็น รวม 7 รายการ ให้แก่ผู้สูงอายุในสถานคุ้มครอง
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี ผู้บริหารของสถานคุ้มครองฯ เป็นผู้รับมอบ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จ.ชลบุรี
.
และในวันเดียวกันนี้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้แก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ และ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จ.พระนครศรีอยุธยา

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All