Pin It

    วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย ร่วมกับ มูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ โดยคุณสมหวัง พึ่งทรัพย์ชัยกุล ประธานมูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และคุณสายัณห์ กาวีวงศ์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแพร่ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบวาตภัยและอัคคีภัย ตามรายละเอียดดังนี้
รายที่ 1 มอบเงินค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุวาตภัย บ้านเลขที่ --/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยมี คุณณัฐพล ทองไหล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน มาร่วมมอบ
รายที่ 2 สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ -- หมู่ที่ 9 ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 ครอบครัว 1 คน มอบเงินสด จำนวน 3,000 บาท พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ชุดละ 1,000 บาท รวมคิดเป็นมูลค่า 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) โดยมีคุณพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง มาร่วมมอบ
รายที่ 3 สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ --/1 หมู่ที่ 1 ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 ครอบครัว 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ชุดละ 1,000 บาท รวมคิดเป็นมูลค่า 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีนายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง มาร่วมมอบ
รวมทั้ง 3 ราย คิดเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 31,000 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All