Pin It

    วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย ร่วมกับ มูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ โดยคุณสมหวัง พึ่งทรัพย์ชัยกุล ประธานมูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และคุณสายัณห์ กาวีวงศ์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ ดังนี้
รายที่ 1 ช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัย ณ บ้านเลขที่ ---/1 หมู่ที่ 3 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 หลังคาเรือน คิดเป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
รายที่ 2 ช่วยเหลือ ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ --- หมู่ที่ 3 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จัดหวัดแพร่ จำนวน 1 ครอบครัว 1 คน มอบเงินสด จำนวน 3,000 บาท พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ชุดละ 1,000 บาท รวมคิดเป็นมูลค่า 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) โดยมี คุณชุม สะเอียบคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ร่วมมอบ
และรายที่ 3 ช่วยเหลือ ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ -- หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 ครอบครัว จำนวน 3 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ชุดละ 1,000 บาท รวมคิดเป็นมูลค่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ) โดยมี คุณบรรจง ยัพวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย ร่วมมอบ
รวมดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้ง 3 แห่ง คิดเป็นเงินสิ้น จำนวน 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All