Pin It

   วันนี้ (19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 4 ครอบครัว รวม 9 คน ดังนี้
   จุดที่ 1 ณ บ้านเลขที่ --/4 ม.3 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 2 คน เป็นเงิน 6,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณจุรีภรณ กิตติรัตนกรกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เทศบาลตำบลลาดขวาง และคุณสุวรรณ สิงห์พุทธา หน.ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สนง. ปภ. จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมในพิธีมอบฯ
หมายเหตุ - เกิดเหตุเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น.
    จุดที่ 2 ณ พื้นที่หมู่ 2 ต.คลองเปรง อ.เมือง มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 1 คน มอบเงินสด จำนวน 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายบุคคล จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณสังวรณ์ ยงปรึกษา รองนายกตำบลคลองเปรง และคุณสุวรรณ สิงห์พุทธา หน.ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สนง. ปภ. จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมในพิธีมอบฯ
หมายเหตุ - เกิดเหตุเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 02.30 น.
   จุดที่ 3 ณ บ้านเลขที่ -- หมู่ 3 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 2 คน เป็นเงิน 6,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)โดยมี คุณสำเริง เนตรสาคร นายก อบต.คลองเขื่อน และคุณสุวรรณ สิงห์พุทธา หน.ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สนง. ปภ. จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมในพิธีมอบฯ
   หมายเหตุ - เกิดเหตุเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น.
เวลา 14.00 น. ณ พื้นที่ ม.13 ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว มีผู้ประสบภัยจำนวน 1 ครอบครัว รวม 4 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 4 คน เป็นเงิน 12,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 14,500 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณชนกานต์ ห่วงไธสง รองปลัดเทศบาลตำบลดอนเกาะกา และคุณสุวรรณ สิงห์พุทธา หน.ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สนง. ปภ. จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมในพิธีมอบฯ
หมายเหตุ - เกิดเหตุเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น.

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All