Pin It

    วันนี้ (21 มิถุนายน พ.ศ. 2566) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ ร่วมในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพแก่สตรีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 19 ราย แบ่งเป็น จังหวัดลำพูน ลำปาง และเชียงราย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 285,340 บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยมี คุณจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วยคุณชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมคณะผู้แทนจากกรมกิจการสตรี ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีมอบ
  "โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี" เป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีที่มีรายได้น้อยมีภาระหน้าที่ดูแลคนในครอบครัว เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือด้อยโอกาสทางสังคม มีความรู้ความสามารถ แต่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ โดยได้รับความร่วมมือจาก 8 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี สงขลา ศรีสะเกษ ขอนแก่น ลำพูน ลำปาง เชียงราย และ พิษณุโลก เพื่อเป็นการช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างชีวิต ให้กับสตรีได้นำวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
    ในการนี้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น ตรวจสุขภาพฟัน ตรวจวัดสายตา แจกจ่ายแว่นสายตา บริการตัดผม ฯลฯ ให้เแก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All