Pin It

    วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ร่วมในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 27 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 617,020 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันยี่สิบบาทถ้วน) ในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมมอบรถจักรยาน ในโครงการจักรยานเพื่อน้องสัญจร จำนวน 40 คัน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 64,895.50 บาท (หกหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) แก่โรงเรียนชนบทที่ขาดแคลน จำนวน 4 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนที่ประสบปัญหาในการเดินทาง ได้ยืมเรียน รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระค่าพาหนะแก่ผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเสริมสร้างให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เรียนรู้กฎจราจร เรียนรู้การแบ่งปัน และดูแลรักษาสาธารณสมบัติร่วมกัน รวมมอบในจังหวัดชัยภูมิ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 681,915.50 บาท (หกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) โดยมี คุณโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคุณวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นประธานในพิธี และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมในพิธี ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
.
ในการนี้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ร่วมออกหน่วยแพทย์ฯ ให้บริการประชาชน อาทิ ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา ถอนฟัน แนะนำสุขภาพช่องปาก บริการตัดผม แจกแว่นสายตา ฯลฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All