Pin It

   เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 9 ราย ดังนี้
รายที่ 1 บ้านเลขที่ -- หมู่ 5 ตำบลนิคมกะเสียว อำเภอด่านช้าง มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 3 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,500 บาท รวมคิดเป็นมูลค่า 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
รายที่ 2 บ้านเลขที่ -- หมู่ 21 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,500 บาท รวมคิดเป็นมูลค่า 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
รายที่ 3 บ้านเลขที่ -- หมู่ 19 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 7 คน มอยเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,500 บาท รวมคิดเป็นมูลค่า 23,500 บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
รายที่ 4 บ้านเลขที่ -- หมู่ 3 ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 7 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัวจำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,500 บาท รวมคิดเป็นมูลค่า 23,500 บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
รายที่ 5 บ้านเลขที่ -- หมู่ 3 ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 3 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,500 บาท รวมคิดเป็นมูลค่า 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
รายที่ 6 บ้านเลขที่ -- หมู่ 3 ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว 3 คน มิบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,500 บาท รวมคิดเป็นมูลค่า 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
รายที่ 7 บ้านเลขที่ -- หมู่ 6 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้องมีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,500 บาท รวมคิดเป็นมูลค่า 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
รายที่ 8 บ้านเลขที่ -- ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว 1 คน มอบเงินสด 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 1 ชุด ชุดละ 1,500 บาท รวมคิดเป็นมูลค่า 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
รายที่ 9 บ้านเลขที่ -- หมู่ 3 ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว 1 คน มอบเงินสด จำนวน 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 1 ชุด ชุดละ 1,500 บาท รวมคิดเป็นมูลค่า 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 107,500 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย คุณปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมในพิธีมอบ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All