Pin It

   วันที่ 1-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม โดย คุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การกู้ภัยเบื้องต้น (Basic Rescue Course : BRC)" รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ให้แก่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 46 คน โดยแบ่งการอบรมออกเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักสูตรที่ใช้อบรมได้แก่ ระบบบัญชาการเหตุการณ์เบื้องต้น จรรยาบรรณกู้ภัย การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัย การตรวจสอบโครงสร้างอาคารและความเสียหายจากอาคารถล่ม การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่สูง เทคนิคการค้นหาผู้ประสบภัย ฯลฯ พร้อมทั้งจำลองสถานการณ์การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่พิเศษ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัคร กู้ภัยของมูลนิธิฯ โดยมี วิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้บรรยายและฝึกปฏิบัติการอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชัยนาท
  อาสาสมัครท่านใดมีความประสงค์ขอภาพการรับมอบใบประกาศนียบัตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกฝึกอบรมครับ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All