Pin It

  วันนี้ (11 กรกฏาคม พ.ศ. 2566) เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยและผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้

   รายที่ 1 เหตุอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ ---/5 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 6 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,500 บาท รวมคิดเป็นมูลค่า 20,500 บาท (สองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
   รายที่ 2 เหตุวาตภัย ณ บ้านเลขที่ ---/1 หมู่ที่6 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 หลังคาเรือน มอบเงินสด จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 30,500 บาท (สามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณปภินวิช ละออง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมในพิธีมอบ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All