Pin It

   วันนี้ (12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566) เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน 2 ราย ดังนี้
รายที่ 1 บ้านเลขที่ -- หมู่ที่ 2 ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 8 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,500 บาท รวมเป็นมูลค่า 26,500 บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
รายที่ 2 บ้านเลขที่ -- หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,500 บาท และมอบเงินค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 28,500 บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
   รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณปรีชา เหลืองบุศราคัม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์รังนก พร้อมด้วยคุณธนาดรณ์ กองคูณ ปลัดอำเภอไชโย คุณพิษณุพงศ์ ทรัพย์มังสัง ปลัดอำเภอโพธิ์ทอง คุณกิตติศักดิ์ เอี่ยมระหงษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมในพิธีมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All