Pin It

   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในโครงการ "ส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี" มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีที่มีรายได้น้อย มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้พิการ พร้อมออกหน่วยแพทย์ฯ ให้บริการประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
   วันพุธที่ 2 สิิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ และคุณอัญชลี จงคดีกิจ อาสาสมัคร ศิลปินมูลนิธิฯ ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีซึ่งอยู่ในความดูแลของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 21 ราย คิดเป็นมูลค่า 318,650 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) พร้อมอบรถเข็นวีลแชร์ให่แก่ผู้พิการ จำนวน 10 ราย คิดเป็นมูลค่า 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยมี คุณจิตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วยคุณวาทิต ปัญญาคม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก คุณสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ร่วมในพิธี ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก (ศาลากลางจังหวัด) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  ในการนี้ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยาตามอาการ ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น แจกแว่นสายตา บริการตัดผมชาย-หญิง และบริการทันตกรรม ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี วัตถุประสงค์เพื่อมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีที่มีรายได้น้อย มีภาระหน้าที่ดูแลคนในครอบครัว เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือด้อยโอกาสทางสังคม มีความรู้ความสามารถ แต่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี สงขลา ศรีสะเกษ ขอนแก่น ลำพูน ลำปาง เชียงราย และพิษณุโลก

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All