Pin It

    วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฏิคม คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่ ร่วมในพิธีมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี (จังหวัดที่ 6 ของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 27 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 672,755 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ” ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมี คุณวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคุณวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานร่วมในพิธี พร้อมด้วย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำทีมแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และคณะมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี ร่วมในพิธี ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
.
ในการนี้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ลงพื้นที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่น และบริการตัดผม ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All