Pin It

   วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่ยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยและอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี รวม 4 ราย ตามรายละเอียดดังนี้
รายที่ 1 เวลา 10.30 น. ณ บ้านเลขที่ --/5 ม.8 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มีผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว 1 คน คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท และมอบเงินสดช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายบุคคล จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 1,500 บาท รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 24,500 บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณภาสินี สุวรรณเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดจันทบุรี และคุณบุริมปรัชญ์ ผลศิริ หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ร่วมในพิธีมอบฯ
หมายเหตุ - เกิดเหตุเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 19.30 น.
รายที่ 2 เวลา 11.30 น. มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย บ้านเลขที่ --/2 ม.10 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี จำนวน 1 ราย รายละ 20,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)โดยมี คุณภาสินี สุวรรณเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดจันทบุรี และคุณมานิตย์ จันทร์เจิม นายกเทศมนตรีตำบลวังแซ้ม ร่วมในพิธีมอบฯ
หมายเหตุ - เกิดเหตุเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 02.00 น.
รายที่ 3 เวลา 13.00 น. มอบเงินสดให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ --/5 ม.7 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณภาสินี สุวรรณเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดจันทบุรี และคุณอนุชา ดอกไม้ นายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวง ร่วมในพิธีมอบฯ
หมายเหตุ - เกิดเหตุเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 21.30 น.
รายที่ 4 เวลา 14.00 น. มอบเงินสดให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ --/4 ม.6 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี จำนวน 1 ครอบครัว รวม 3 คน คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)โดยมี คุณภาสินี สุวรรณเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดจันทบุรี และคุณอรัญ พงศ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี ร่วมในพิธีมอบฯ
หมายเหตุ - เกิดเหตุเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 16.30 น.
รวมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอัคคีภัยและอุทกภัย จำนวน 3 ครอบครัว 6 คน และเสียชีวิต 2 ราย คิดเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 64,500 บาท (หกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All