มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ(นำร่อง) “ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เพื่อชุมชน” เพื่อเป็นการฟื้นฟูและสืบสานงานศิลปหัตถกรรมหัวโขน พร้อมเปิดการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียน คนในชุมชนวัดเทพากร และบุคคลทั่วไป

 

Pin It

           วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ(นำร่อง) “ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เพื่อชุมชน” นำโดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิกฯ เป็นประธานในพิธีมอบอาคารศูนย์ฝึกอาชีพศิลปะหัตกรรมหัวโขน วัดเทพากร พร้อมด้วยคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ, คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์/หัวหน้าแผนกสังคมฯ, นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร ร่วมในพิธีมอบ ณ บริเวณชุมชนวัดเทพากร แขวง/เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

ซึ่งโครงการนี้ มูลนิธิฯ แผนกสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการดูแลการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกฯ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระสุธีธรรมโสภณ(พิกุล ธมฺมรํสี) เจ้าอาวาสวัดเทพากร ในการใช้พื้นที่ก่อสร้างศูนย์ฝึกฯ บริเวณวัดเทพากร เพื่อเป็นการฟื้นฟูและสืบสานงานศิลปหัตถกรรมหัวโขน พร้อมเปิดการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียน คนในชุมชนวัดเทพากร และบุคคลทั่วไป ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ ทำให้เกิดการพัฒนา สร้างสรรค์ในเชิงเศรษฐกิจของชุมชน และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมแขนงนี้ให้สืบทอดต่อไป

หมายเหตุ : ผู้รับมอบอาคารศูนย์ฝึกอาชีพศิลปหัตถกรรมหัวโขนวัดเทพากร 
1.พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าอาวาสวัดเทพากร พระสุธีธรรมโสภณ
2.คุณนฤมล เลี้ยงรักษา ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางพลัด
3.คุณจิรภา สมเนตร ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพากร
4.คุณสุวัฒนชัย สมเนตร ประธานชุมชนวัดเทพากร
5.คุณสุรีย์ รุ่งสาง กรรมการวัดเทพากรและประธานอาสาสมัครสาธารณสุข
6.คุณภูมิ ภูติมหาตมะ ผู้แทนจากสาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All