Pin It

   วันนี้ (5 ตุลาคม พ.ศ. 2566) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ คุณบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ กรรมการ คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาในส่วนภูมิภาคที่มีจังหวัดนครพนม เป็นจุดศูนย์รวมในการทำพิธีมอบทุน โดยมี สถาบันการศึกษาจากจังหวัดสกลนคร มุกดาหาร บึงกาฬ ร่วมด้วย รวม 53 สถาบัน จำนวน 265 ทุน เป็นจำนวนเงิน 2,255,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาสเท่าเทียมทางการศึกษา โดยไม่ต้องละทิ้ง หรือยุติการศึกษาเพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี คุณวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วย คุณสุเทพ อติวรรณกุล นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม ให้ความร่วมมือแและช่วยประสานงานเตรียมการต่างๆ และคุณสินธิ์ สิงห์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ร่วมในพิธีมอบ ณ หอประชุมโรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
.
ในปี พ.ศ. 2566 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,870,000 บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All