คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานรถบรรทุกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร ภาคเหนือ – อีสาน  ประจำปี 2561 ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

Pin It

          เมื่อวันที่ 13 พ.ย. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “แจกผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2561” โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานรถบรรทุกผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน ครอบคลุมกว่า 42 จังหวัด 59 องค์กร คิดเป็นมูลค่ากว่า 22,645,000 บาท(ยี่สิบสองล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานและกรรมการเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ, คุณศิริกุล โอกาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิกฯ, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ, คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการ, คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ, คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการ, คุณนิพนธ์ ลีละสิธร กรรมการ, คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการ, คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ และคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธี

        ขณะเดียวกัน ได้จัดทีมแพทย์โรงพยาบาลหัวเฉียว และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทาง เพื่อออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน ถอนฟัน ตรวจและแจกแว่นสายตา บริการตัดผม และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เป็นสาธารณสงเคราะห์ โดยไมเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น”

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All