Pin It

    วันนี้ (15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ใน โครงการจักรยานสัญจร ครั้งที่ 4 นำโดย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ ร่วมกับ มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน จังหวัดปราจีนบุรี นำโดย จสอ. กิตติเดช เตชะชนะชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ ทำพิธีมอบรถจักรยาน ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 100 คัน หน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น อุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 ชุด พร้อมค่าพาหนะให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี รวม 5 แห่ง คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 169,960 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยมีผู้อำนวยการ ครู และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ รวม 5 แห่ง ร่วมรับมอบ ณ มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน จังหวัดปราจีนบุรี
.
  มูลนิธิฯ ได้ดำเนินโครงการ “จักรยานเพื่อน้องสัญจร” ครั้งที่ 4 ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนที่ประสบปัญหาในการเดินทางมาโรงเรียน รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระค่าพาหนะแก่ผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเสริมสร้างให้นักเรียนได้ออกกำลังกายเรียนรู้กฎจราจร รวมถึงการแบ่งปัน การดูแลรักษาสาธารณสมบัติร่วมกัน
.
   ซึ่งในปีนี้ มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดทางภาคกลาง และภาคใต้ ที่มีนักเรียนประสบปัญหาในการเดินทางมาโรงเรียน รวมจำนวน 75 แห่ง ดำเนินการมอบรถจักรยานขนาด 24 นิ้ว รวม 1,500 คัน , หน้ากากอนามัย จำนวน 37,500 ชิ้น อุปกรณ์กีฬา จำนวน 75 ชุด และค่าพาหนะเดินทางแก่โรงเรียนๆละ 1,000 บาท รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 2,549,400 บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่บาทถ้วน)

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All