Pin It

     วันนี้ (17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณสุรพงศ์ เสรรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก พร้อมด้วย คุณชูเดช เตชะไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ร่วมกับ ไตรสรณะพุทธสมาคม นำโดย คุณวิชัย เชี่ยวประสิทธิ์ นายกไตรสรณะพุทธสมาคม ทำพิธีมอบรถจักรยาน ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 100 คัน หน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น อุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 ชุด พร้อมค่าพาหนะให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี รวม 5 แห่ง คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 169,960 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยมี ผู้อำนวยการ ครู และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ รวม 5 แห่ง ร่วมรับมอบ ณ ไตรสรณะพุทธสมาคม จังหวัดชลบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All